Blog

ทำไมธุรกิจ (ไทย) ในอังกฤษต้องมีเว็บไซต์

ไม่ว่าคุณจะเปิดธุรกิจใหญ่หรือเล็กในต่างประเทศ การมีเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะ พฤติกรรมของชาวต่างไม่เหมือนคนไทย ที่เพียงมี Facebook Page อย่างเดียวก็สามารถทำธุรกิจได้ เว็บยังเป็นช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณ และการที่มีจำนวนผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ทมากในประเทศในยุโรปการมีเว็บจะนำมาซึ่งโอกาศทางธุรกิจที่ดีกว่า

มากไปกว่านั้นในสถานการณ์ในปี 2020 ที่ธุรกิจที่มีหน้าร้านส่วนใหญ่ปิดในช่วง Lockdown มันทำให้เห็นว่า ถ้ามีเว็บเราสามารถทำธุรกิจต่อไปได้บ้าง